Poguļankas (Salienas) upes ielejas ģeogrāfiskais raksturojums

Biedrības „Daugavas Savienība” 2019. gadā atbalstītā mērķprogramma „Poguļankas (Salienas) upes ielejas ģeogrāfiskais raksturojums”. Projekta zinātniskais vadītājs – DU Dabaszinātņu un matemātikas fakultātes Ģeogrāfijas un ķīmijas katedras asociētais profesors, Dr. Geol Juris Soms. Poguļankas jeb Salienas upe ir viena no lielākajām Daugavas kreisā krasta pietekām tās plūdumā Augšdaugavas pazeminājuma ietvaros. Līdzīgi kā citu mazo upju ielejās, arī Poguļankas ielejā atrodas virkne būtisku dabas vērtību – dabas pieminekļi, avoti, aizsargājamās augu un dzīvnieku sugas, ES nozīmes biotopi u.c. Tomēr par Poguļankas upi līdz šim sniegtā zinātniskā informācija ir ļoti konspektīva, par daudziem šīs upes ielejas aspektiem literatūras avotos publicēti dati ir nepilnīgi vai to nav vispār. Tāpēc, realizējot zinātnisko pētījumu projektu „Poguļankas (Salienas) upes ielejas ģeogrāfiskais raksturojums”, 2019. gada vasaras un rudens sezonās ir organizētas septiņas lauka pētījumu ekspedīcijas šīs upītes ielejas izpētei. Šo ekspedīciju gaitā, ejot kājām gar upītes tecējumu, tika apsekota ieleja visā tās apm. 25 km garumā, fiksējot ģeoloģisko uzbūvi, reljefa un ģeogrāfiskās iezīmes, kā arī apzinot dabas vērtības, precīzi fiksējot to atrašanās vietu un veicot fotodokumentēšanu. Pētījumu programmas realizācijas rezultātā ir iegūti jauni dati par upes ieleju un aizsargājamām dabas vērtībām, turklāt izpētes darbā tika iesaistīti arī DU studenti, tādejādi veicinot vides izglītību reģionā. Pētījumu programmas realizācijas rezultātā ir iegūta būtiska informācija par Poguļankas (Salienas) upes ielejas ģeoloģisko uzbūvi, tā reljefu un ģeogrāfisko raksturu. Iegūtie rezultāti parāda, ka Poguļankas ieleja ir viena no bagātākajām bioloģiskās un ģeodaudzveidības ziņā teritorijām Augšdaugavā – tajā konstatētas 17 aizsargājamas augu, bezmugurkaulnieku, dzīvnieku un putnu sugas, kā arī četri ES nozīmes aizsargājamie biotopi. Vienlaicīgi tika atrasti vairāki ģeoloģiska un ģeomorfoloģiska rakstura objekti ar vietējas nozīmes dabas pieminekļa statusu. Zinātnisko pētījumu projekts realizēts, pateicoties biedrības „Daugavas Savienība” un Daugavpils Universitātes atbalstam.

DU Dabaszinātņu un matemātikas fakultātes
Ģeogrāfijas un ķīmijas katedras asociētais profesors,
Dr. Geol Juris Soms

Attēlu galerija