Papildināta interneta sugu enciklopēdija “Latvijas Daba”

Atbilstoši projekta (piešķīruma) mērķim laikposmā starp 2022.gada maiju–jūliju vietnē www.latvijasdaba.lv veikti sugu informācijas un ilustratīvā materiāla papildinājumi, ieskaitot ekspedīcijas darbu (fotografēšana atradnēs) vairākās augu un dzīvnieku sadaļās. Prioritāte tika veltīta Daugavas ielejā retajām (izzūdošajām, izzudušajām) sugām, kā arī pēdējos gados jaunatklātajām sugām Latvijā, par kurām informācija www.latvijasdaba.lv līdz šim vispār nebija pieejama, vai arī datus bija nepieciešams revidēt uzkrāto pētījumu un atradņu dēļ. Kopš 2022.gada jūlija vidus piešķīruma ietvaros pabeigtie materiāli ir pieejami brīvpieejas portālā www.latvijasdaba.lv atbilstošajās sistemātiskajās sadaļās. Sagatavotie materiāli ir šādi. Dzīvnieku grupā ● briežvaboļu dzimtas sugas Latvijā – prioritāri aizsargājami vecu lapkoku mežu kukaiņi; ● vairogviendienīte – aizsargājama ūdenskukaiņu suga, kas pirms HES izbūves bija sastopama Jēkabpils–Skrīveru posmā Daugavas krācēs un kuras pašreizējā sastopamība nav zināma, tajā skaitā – pārvietotajās atradnēs; ● dzeltenais gārnis – 2020.g. Daugavas ielejā pirmoreiz Latvijā konstatēta ieceļojošu putnu suga. Augu grupā ● dīvainais sīpols – kopš 2020.g. Daugavas ielejā jauns atrasts augs; ● sānziedu mēringija – kopš 1965.g. Daugavas ielejā HES uzpludinājuma dēļ izzudis augs; pārbaudīta jauna atradne (kopš 2020) teksta, kartogrāfiskā materiāla precizēšanai un attēlu ieguvei; ● šaurlapu grīslis, tūbainais grīslis, briežragu ceļteka, garkausa vairodzene – pēdējos gados Rīgas un Daugavpils apkaimē atklātie augi, par kuriem informācijas un attēlu vietnē līdz šim nebija; ● sagatavotas un vietnē iekļautas citas jaunas koku, krūmu un lakstaugu sugas (teksts un foto): platlapu liepa, šķeltlapu kazene, augstā prīmula un melnā septiņvīre; ● pilnībā revidēts mauragu ģints teksta materiāls, iekļaujot pēdējo gadu jaunākās izpētes rezultātus.

Biedrība “Dabas skola”

Attēlu galerija