Daugavpils Universitāte veic Zinātnisko pētījumu projektu

Realizējot zinātnisko pētījumu projektu „Dabas pieminekļu teritoriju robežu precizēšana un aizsargājamo dabas vērtību izvērtējums Augšdaugavas ainavu apvidū”, 2016. gada pavasara, vasaras un rudens sezonās ir organizētas 17 lauka pētījumu ekspedīcijas Daugavas senielejā Krāslavas un Daugavpils novados. Tika apsekoti seši valsts nozīmes aizsargājamie ģeoloģiskie un ģeomorfoloģiskie dabas pieminekļi, proti, Adamovas krauja, Sproģu gravas, Mālkalnes avots, Daugavas Vārti (Ververu un Slutišķu kraujas), Sandarišķu karengravas un Viļušu avots. Vienlaicīgi pētījumu programmā tika apsekoti objekti, kuri vēl nav iekļauti dabas pieminekļu sarakstā, bet kuriem ir augsta zinātniskā, estētiskā vai ekoloģiskā vērtība un tādejādi tiem būtu jānosaka aizsardzības statuss lai saglabātu tos nākamām paaudzēm. Tādi, piemēram, ir Poguļankas jeb Salienas dižakmens, Salienas konglomerātu atsegumi, Vecpils gravas avotu ūdenskritums u.c. Lauka pētījumi un tajos iegūto datu apstrāde parāda, ka daudzos gadījumos Augšdaugavas ainavu apvidū lokalizēto un valsts aizsardzībā jau esošo dabas pieminekļu robežas MK Noteikumu Nr.175 „Noteikumi par aizsargājamiem ģeoloģiskajiem un ģeomorfoloģiskajiem dabas pieminekļiem” pielikumos norādītajā konfigurācijā faktiski neietver tos dabas veidojumus, kas ir aizsardzības objekts. Turklāt teritoriju robežas neatbilst zemes īpašumu, kadastra un dabā identificējamu līnijveida objektu, piemēram, mežierīcības stigu vai ceļu izvietojumam. Tas padara problemātisku šo dabas pieminekļu teritoriju korektu iekļaušanu pašvaldību teritorijas plānojumos, tādejādi arī nenodrošina dabas vērtību atbilstošu aizsardzību. Līdz ar to tika veikta dabas pieminekļu robežu precizēšana atbilstoši reālajai situācijai, kā arī tika sagatavoti dabas pieminekļu atjaunoti robežu apraksti. Vienlaicīgi aizsargājamo ainavu apvidū “Augšdaugava” ir paveikta dabas pieminekļu un aizsargājamo vērtību pirmreizēja vai atkārtota izpēte un inventarizācija saskaņā ar Dabas aizsardzības pārvaldes ieteikto jauno uzskaites un klasifikācijas metodiku, kā arī sagatavoti ģeogrāfisko informāciju vidē izmantojami datu slāņi. Zinātnisko pētījumu projekts realizēts, pateicoties biedrības „Daugavas Savienība” un Daugavpils Universitātes atbalstam.

Attēlos: 

Skats uz „Daugavas Vārtiem” – Daugavas senielejas šaurāko posmu starp Slutišķu pamatkrasta krauju (labajā pusē) un Ververu pamatkrasta krauju (kreisajā pusē). Foto: J.Soms

Daugavas Vārti 20.gs 30.-jos gados. (Foto: V. Upītis, 1933. Avots: Krāslavas vēstures un mākslas muzeja fondi).

Juris Soms
Daugavpils Universitāte

Attēlu galerija