Biedrība “Daugavas Savienība” īstenos projektu “Radošo darbu konkurss “Mana Daugava””

Biedrības “Daugavas Savienība” projektu “Radošo darbu konkurss “Mana Daugava””” ir atbalstījuši biedrība “Aizkraukles rajona partnerība”, Lauku atbalsta dienests, izsludinātajā atklātā konkursā 1.kārtai Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) Latvijas lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam apakšpasākuma 19.2. “Darbības īstenošana ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātē 19.2.2. “Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas”, atbilstoši biedrības “Aizkraukles rajona partnerība” sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijai 2015. -2020.gadam.

Projekta vispārīgais mērķis: Ar radošo darbu konkursa palīdzību attīstīt Daugavas tuvumā dzīvojošo jauniešu izpratni par Daugavas nozīmi Latvijas vides un kultūras vērtību aizsardzībā, kā arī veicināt atbildīgu dzīvesveidu, kas balstīts uz esošo vērtību saglabāšanu un kopšanu. Projekta ietvaros paredzēts iegādāties biroja tehnikas komplektu, kas nodrošinās radošo darbu konkursa sekmīgu norisi.

Projekta īstenošana plānota līdz 2017.gada 6.jūnijam.

Projekta numurs 16-04-AL08-A019.2201-000003

Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai pieejams Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē: http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_lv.htm

Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests

projekta-logo.jpg